Adatvédelem

1. Az adatkezelő megnevezése

Lammel Miklós Gábor, képesített TM-tanár, egyéni vállalkozó (továbbiakban adatkezelő)

Székhely: 1021 Budapest, Széher u. 16/B
Adószám: 68165374-1-41
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 20 2874110
Honlapok: tm-meditacio.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az ismertető előadásokra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV;

b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), amelynek hatályos szövege ezen a linken tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1525874881764&uri=CELEX:02016R0679-20160504.

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

3.1. A weboldalunk használható az Ön személyes adatainak megadása nélkül is

Azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti (cookie) szabályzatot. A hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót is el kell fogadnia.

3.1.1 Sütiszabályzat avagy Cookie-szabályzat:
A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a böngészőnek küldenek el. A célja a sütiknek hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a honlap a látogatókról.
A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A sütik gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhasználó eszköze tárol. Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül felhasználó számítógépén.

A sütik törölhetők/kezelhetők:
Chromeban: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Firefoxban: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorerben: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Edgeben: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Automatikus süti törlés: https://pcworld.hu/szoftver/hogyan-toroljuk-automatikusan-a-bongeszesi-adatainkat-132337.html

A honlapon használt Google Analytics automatikusan kisméretű, adott esetben a személyes adatokat is tartalmazó fájlokat helyez el a felhasználó számítógépén. Erről és többi sütiről a süti banner tájékoztat.

3.2. Ismertető előadásokra és hírlevélre történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat és az adatkezelés célja
név: az azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
e-mail: az esetleges kapcsolatfelvételhez (lásd alább) elengedhetetlenül szükséges
telefonszám / mobil: szintén az esetleges kapcsolatfelvétel célját szolgálja

A fenti adatokat azért kérjük el a regisztrációkor, mert
1) korlátozott az előadásaink helyszínéül szolgáló termek befogadóképessége, így követjük nyomon az adott előadásra regisztráló személyek számát. Az előadáson való részvételi szándék megerősítését emailben vagy telefonon/sms-ben kérheti a szervező.

2) Ezenkívül előfordulhat olyan eset is, amikor különböző okok miatt esetleg megváltozik az előadás színhelye és/vagy időpontja. Az ilyen esetekben az ismertető előadást tartó TM-tanár e-mailben és/vagy telefonon (telefonhívás vagy sms) értesíti az előadásra regisztrált személyeket a változásról.

3) Amennyiben a regisztráló az opcionális hírlevél-feliratkozást megjelölte úgy az emailcím a hírlevél küldése céljából is felhasználásra kerül.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatokat tartalmazzon, így például nem szükséges, hogy tartalmazza az Ön nevét. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információ(ka)t tartalmaz.

3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelik.
A hozzájárulását a [email protected] e-mail címre küldött levélben Ön bármikor visszavonhatja.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági kérdések

4.1. Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelő csak kivételes, illetve jogszabályban meghatározott esetekben adja át az Ön adatit harmadik félnek.

Az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk külföldre, illetve külföldi magán- vagy jogi személy részére.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő által hozzáférhető on-line tárhelyen tárolja. Az regisztráció tényéről az adatkezelő emailben értesítést kap így a kettős azonosítással védett emailfiók átmenetileg tárolhat személyes adatot.

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy védje az Ön személyes adatait, többek között a jogosulatlan hozzáféréssel vagy az adatok jogosulatlan megváltoztatásával szemben.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. Tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelő-t, hogy tájékoztassa Önt az alábbiakról:

a) milyen személyes adatait;

b) milyen jogalapon;

c) milyen adatkezelési céllal;

d) milyen forrásból;

e) mennyi ideig kezeli;

f) az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatokhoz
biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát, így például bármikor kérheti e-mail címének vagy postai elérhetőségének módosítását.

Az adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben teljesíti.

5.3. Törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő törölje az Ön személyes adatát.

A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy belső szabályzat az adatkezelő-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Ha nincs ilyen kötelezettség, az adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre (postacím vagy e-mail cím) küldött levélben értesíti Önt.

5.4. Zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő zárolja az Ön személyes adatait. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az adatkezelő jogellenesen kezelte az Ön adatait, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges, hogy adatkezelő ne törölje az Ön adatait. Ez esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja az Ön személyes adatait, és csak a megkeresést követően törli azokat.

5.5. Tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben az adatkezelő az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, illetve felhasználná.
Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az adatkezelő az Ön hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az adatkezelő kizárólag jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó beadványát – az ügy irataival együtt – átadjuk a Levéltár számára.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

6.1. Panasz esetén
A személyes adatokat az adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel kezeli. Amennyiben bármilyen kérdés, kétely, vagy panasz jelentkezik úgy a a legegyszerűbb és a leggyosabb válasz érdekében a [email protected] emailcímre küldött emailben célszerű megfogalmazni a felmerült kérdést.

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelővel szemben.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken tekintheti meg: birosag.hu/torvenyszekek